source: trunk/QA/xmlconf/japanese/weekly-euc-jp.dtd @ 450

Last change on this file since 450 was 450, checked in by cameron, 9 years ago

Include xmlconf

  • Property svn:executable set to *
File size: 2.9 KB
Line 
1<?xml encoding="euc-jp"?>
2<!--
3*************************************************************************
4*                                                                       *
5*       DPSD PDGœµÊóÍÑDTD         weekly.dtd                            *
6*                                                                       *
7*   Copyright 1997 Fuji Xerox Information Systems Co.,Ltd.              *
8*                                                                       *
9*************************************************************************
10-->
11
12
13<!-- Êѹ¹ÍúÎò
14    Version 1.0 1997/10/29 ºîÀ®   ÂŒÅÄ¿¿
15-->
16
17<!ELEMENT œµÊó                    (ǯ·îœµ, »áÌŸ, ¶È̳Êó¹ð¥ê¥¹¥È)>
18
19<!ELEMENT Ç¯·îœµ                  (ǯÅÙ, ·îÅÙ, œµ)>
20<!ELEMENT Ç¯ÅÙ                    (#PCDATA)> <!-- ǯÅÙ€òÉœ€¹¿ô»ú -->
21<!ELEMENT ·îÅÙ                    (#PCDATA)> <!-- ·îÅÙ€òÉœ€¹¿ô»ú -->
22<!ELEMENT œµ                      (#PCDATA)> <!-- ²¿œµÌÜ€«€òÉœ€¹¿ô»ú -->
23
24<!ELEMENT »áÌŸ                    (»á, ÌŸ)>
25<!ELEMENT »á                      (#PCDATA)>
26<!ELEMENT ÌŸ                      (#PCDATA)>
27
28<!ELEMENT ¶È̳Êó¹ð¥ê¥¹¥È          (¶È̳Êó¹ð+)>
29<!ELEMENT ¶È̳Êó¹ð                (¶È̳̟, ¶È̳¥³¡Œ¥É, ¹©¿ôŽÉÍý, 
30                                   ÍœÄê¹àÌܥꥹ¥È, 
31                                   ŒÂ»Ü»ö¹à¥ê¥¹¥È, 
32                                   ŸåĹ€Ø€ÎÍ×ÀÁ»ö¹à¥ê¥¹¥È,
33                                   ÌäÂêÅÀÂкö?)>
34<!ELEMENT ¶È̳̟                  (#PCDATA)>  <!-- ¶È̳¥³¡Œ¥É°ìÍ÷€ò»²ŸÈ -->
35<!ELEMENT ¶È̳¥³¡Œ¥É              (#PCDATA)>  <!-- ¶È̳¥³¡Œ¥É°ìÍ÷€ò»²ŸÈ -->
36
37<!ELEMENT ¹©¿ôŽÉÍý                (ž«ÀÑ€â€ê¹©¿ô, ŒÂÀÓ¹©¿ô, 
38                                   Åö·îž«ÀÑ€â€ê¹©¿ô, Åö·îŒÂÀÓ¹©¿ô)>
39<!ELEMENT ž«ÀÑ€â€ê¹©¿ô            (#PCDATA)>  <!-- ñ°Ì€Ï»þŽÖ -->
40<!ELEMENT ŒÂÀÓ¹©¿ô                (#PCDATA)>  <!-- ñ°Ì€Ï»þŽÖ -->
41<!ELEMENT Åö·îž«ÀÑ€â€ê¹©¿ô        (#PCDATA)>  <!-- ñ°Ì€Ï»þŽÖ -->
42<!ELEMENT Åö·îŒÂÀÓ¹©¿ô            (#PCDATA)>  <!-- ñ°Ì€Ï»þŽÖ -->
43
44<!ELEMENT ÍœÄê¹àÌܥꥹ¥È          (ÍœÄê¹àÌÜ*)>
45<!ELEMENT ÍœÄê¹àÌÜ                ((P | OL | UL)+)>
46<!ELEMENT ŒÂ»Ü»ö¹à¥ê¥¹¥È          (ŒÂ»Ü»ö¹à*)>
47<!ELEMENT ŒÂ»Ü»ö¹à                ((P | OL | UL)+)>
48<!ELEMENT ÌäÂêÅÀÂкö              ((P | OL | UL)+)>
49
50<!ELEMENT ŸåĹ€Ø€ÎÍ×ÀÁ»ö¹à¥ê¥¹¥È  (ŸåĹ€Ø€ÎÍ×ÀÁ»ö¹à*)>
51<!ELEMENT ŸåĹ€Ø€ÎÍ×ÀÁ»ö¹à        ((P | OL | UL)+)>
52
53
54<!-- XML€Ç€¢€é€«€ž€áÄêµÁ€µ€ì€¿ŒÂÂÎ -->
55<!ENTITY lt     "&#38;#60;"> 
56<!ENTITY gt     "&#62;"> 
57<!ENTITY amp    "&#38;#38;"> 
58<!ENTITY apos   "&#39;"> 
59<!ENTITY quot   "&#34;">
60
61<!-- HTML€ÎÈÆÍÑŪ€Ê¥¿¥° -->
62<!ELEMENT P      (#PCDATA | EM | STRONG | A)*>
63<!ELEMENT OL     (LI)*>
64<!ELEMENT UL     (LI)*>
65<!ELEMENT LI     (#PCDATA | EM | STRONG | A)*>
66<!ELEMENT EM     (#PCDATA | EM | STRONG | A)*>
67<!ELEMENT STRONG (#PCDATA | EM | STRONG | A)*>
68<!ELEMENT A      (#PCDATA | EM | STRONG)*>
69<!ATTLIST A
70        name    CDATA   #IMPLIED
71        href    CDATA   #IMPLIED
72        >
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.